MALGRAT

a despit de SP, malgrat algun impediment / contrariant algú (R-M)

A despit de les circumstàncies adverses, ell va fent el seu camí / Ha emprès el viatge a despit dels seus pares, que s’hi oposaven / Ho va fer a despit del seu marit (El complement és opcional) (R-M, R-M, *)

a desgrat de, a pesar de

en contra de (p.ext.)

a pesar de SP, sense que algun impediment importi / malgrat (R-M, IEC)

Està molt refredat i encara vol sortir, a pesar de la pluja / A pesar que les coses entre ells no estiguin gaire bé últimament, anirà a la seva festa d’aniversari (R-M, *)

a desgrat de, a despit de, encara que

amb tot SP, malgrat això / sense tenir en compte determinats impediments (R-M, *)

Demà no seré a casa; amb tot, pots deixar-me la nota per a quan torni / Té molta feina; amb tot, tractant-se de tu, ho farà (R-M, EC)

tot i això, tot i així, no obstant això, tot amb tot, no res menys, malgrat tot

amb tot i SP, malgrat / sense tenir en compte determinats impediments (R-M, *)

Vaig sortir amb tot i la pluja, perquè era necessari (R-M)

amb tot i això (p.ext.), tot i (p.ext.), així com (p.ext.)

amb tot i això SP, sense tenir en compte determinats impediments / serveix per introduir l’exposició d’un fet, després d’exposar un altre que era dificultós per aquell (*, A-M)

Estava molt cansat i feia molta calor; amb tot i això va travessar la ciutat a peu / Vaig sortir amb tot i la pluja, perquè era necessari (També s’usa amb altres expressions nominals en comptes del pronom demostratiu) (*, R-M)

amb tot, tot amb tot

tot i amb això (v.f.), amb tot i (p.ext.)

enfront de SN, oposant-se a (IEC)

Va acceptar honestament la decisió votada, enfront dels seus propis interessos (R-M)

en contra de

en oposició amb (p.ext.)

malgrat que SP, sense tenir en compte que (R-M)

Malgrat que parlava bé l’anglès, no va entendre aquell conferenciant / Malgrat que plogui, ja veus que hem vingut a cercar-te (IEC, R-M)

si bé, encara que, per bé que, ja sia que, mal que, per més que, ara bé, així com

malgrat tot SP, tanmateix / sense tenir en compte determinats elements (IEC, *)

Va fer aquella acció amb bona intenció i, malgrat tot, ha tingut conseqüències desastroses (IEC)

amb tot, no obstant això, després de tot

no contrastant això SAdv, malgrat / sense que sigui obstacle el que s’acaba de dir (EC, *)

Hem dit que no en volíem i, no contrastant això, ens n’ha donat / No contrastant l’opinió del doctor va continuar desenvolupant la seva teoria / Vindrem no contrastant que tenim son. (També s’usa amb altres expressions nominals en comptes del pronom demostratiu) (EC, *, EC)

no obstant això

no obstant això SAdv, sense que sigui obstacle el que s’acaba de dir (IEC)

El vaig avisar i, no obstant això, no ha vingut / No obstant l’impediment, es va poder casar (També s’usa amb altres expressions nominals en comptes del pronom demostratiu) (EC, *)

no contrastant això, amb tot, tot i així, no res menys, malgrat tot

això no obstant (v.f.), si molt convé (p.ext.)

no res menys SQ, també; igualment / encara (A-M, R-M)

Va complir exactament el que se li va encomanar i no res menys va fer quelcom que no esperàvem; va preparar la feina per l’endemà / I no res menys los causen moltes altres malalties (R-M, A-M)

amb tot, tot i així, no obstant això, amb tot això

[Compost]

sense que SP, encara que no (EC)

Ja ho sabrem fer sense que tu ens ajudis (EC)

tot amb tot SN, malgrat això (A-M)

Va dir que no podia disposar de gaire temps per a rebre’ns; tot amb tot, ens va donar hora per a demà a la tarda (R-M)

amb tot, amb tot i això

tot i SN, malgrat / introdueix l’enunciació de l’obstacle malgrat el qual alguna cosa té lloc (EC, *)

Tot i la seva astúcia, no ho va aconseguir / Tot i que no hi era, van celebrar la reunió / Va voler veure aquell film, tot i que jo ja li havia dit que no ho fes / Tot i arribar tard, va trobar que tothom l’esperava (EC, EC, *)

per bé que

amb tot i (p.ext.)

tot i així SCoord, sense excloure això (R-M)

Li faig companyia durant tota la nit, però, tot i així, encara té por (R-M)

tot i això, amb tot, no res menys, no obstant això, en tot cas

així i tot (v.f.)

tot i això SCoord, sense excloure això (R-M)

Bé li vam dir que l’exposició ja era tancada, però, tot i això, va voler anar a comprovar-ho (R-M)

tot i així, amb tot

tota vegada SQ, admetent tota circumstància que s’hi oposi, això no obstant (IEC)

L’home del temps ha explicat que hi ha possibilitats de nevada. Tota vegada anirem a Puigcerdà

en tot cas