MAJORMENT

quant més SAdv, amb grau major / en quin major grau (R-M, EC)

Si agraeix el que li vas fer l’any passat, quant més això que ara li has solucionat! / Els era estret tot el món, quant i més aquella sala (R-M, EC)

més que més

quant i més (v.f.), quant menys (ant.)