MAGRE

begut de cara SA, sec de cara, de poques carns (IEC)

És un noi begut de cara / Sí que la coneixes, és una noia alta, beguda de cara / Després de la malaltia va quedar begut de galtes (També s’usa amb l’adjectiu xuclat i amb la forma begut de galtes)

xuclat de galtes, xuclat de queixos, begut de carns, eixut de carns, tenir les galtes xuclades, no tenir cara per a senyar-se

cara de pa de ral (ant.), cara de pa de quilo (ant.)

clarejar-li les orelles (a algú) O, ésser transparents de tanta magror (A-M)

A la Maria, les orelles li claregen, de tan prima com està

no tenir més que la pell i l’os, veure’s l’ànima a contraclaror, semblar un gat escorxat, ésser un sac d’ossos (algú)

dur es ventre aferrat a s’esquena SV, estar molt magre o tenir molta fam (A-M)

Està més seca que un bacallà. Duu es ventre aferrat a s’esquena

tenir la panxa encastada a l’esquena, tenir la panxa a l’esquena

tenir el ventre a l’esquena (p.ext.)

[Mall. (A-M)]

eixut de carns SA, sec, magre, de poques carns (IEC)

Després de la malaltia ha quedat eixut de carns

begut de carns, begut de cara, xuclat de galtes, tenir poca carn damunt

ésser un boixet (algú) SV, ésser una persona molt prima (EC)

El teu fill és un boixet, al costat del meu es veu molt prim

ésser un sac d’ossos (algú), ésser un secall (algú), ésser un clau (algú)

ésser un clau (algú) SV, ésser extraordinàriament prima, una persona (IEC)

En Xavier és un clau, està massa prim

ésser un sac d’ossos (algú), ésser un boixet (algú), ésser un secall (algú), sec com un clau

ésser un gànguil (algú) SV, ésser molt alt i prim (Fr)

En Jaume és un gànguil, hauria de menjar una mica més

llarg i prim com un gànguil, més prim que un gànguil

ésser un sac d’ossos (algú) SV, ésser prim / ésser molt magre (R-M, IEC)

Procura no aprimar-te més, que seràs un sac d’ossos / Després de la malaltia ha quedat com un sac d’ossos (R-M, *)

prim com una canya, semblar un gat escorxat, magre com un rupit, no tenir més que la pell i l’os, no tenir més que ossos, ésser un boixet (algú), ésser un secall (algú), ésser un clau (algú), clarejar-li les orelles (a algú), ésser un carquinyoli (algú)

ésser un sac de carn (algú) (ant.), ésser tot músculs (ant.), ésser un sac de mal profit (p.ext.), deixar (algú) amb la pell i l’os (p.ext.), perdre les carns (p.ext.), buidar-se com un calàpet (p.ext.), deixar (algú) amb la pell i l’os (p.ext.)

ésser un sac de mal profit SV, expressió referida a algú que, tot i menjar molt, està magre / ésser una persona flaca malgrat menjar molt (EC)

Menja més del que seria normal, però és un sac de mal profit; sempre està prim igual (R-M)

ésser un sac de carn (algú) (ant.), ésser un sac d’ossos (algú) (p.ext.), ésser una llima (algú) (p.ext.), tenir un racó al ventre (p.ext.), ésser de mal pedreny (p.ext.)

ésser un secall (algú) SV, dit d’una persona molt seca (EC)

Des que va passar aquella malaltia, aquell noi és un secall. Esperem que amb el temps vagi guanyant una mica de pes

ésser un sac d’ossos (algú), ésser un boixet (algú), ésser un clau (algú), més sec que un os

ésser una mòmia (algú) SV, es diu despectivament d’una persona molt magra (Fr)

Aquest home és una mòmia: fa angúnia de veure perquè està molt prim

ésser un gastament (algú)

gras com una post SA, es diu irònicament d’una persona molt magra (A-M)

Tu deies que menjava molt però jo l’he vist gras com una post: només té pell i ossos

sec com un bacallà, pla com una post

gras com un porc (ant.)

[Campdevànol (A-M)]

magre com un Dijous Sant SA, es diu d’una persona molt magra

Aquell home és magre com un Dijous Sant: o no s’alimenta o és que està malalt

magre com un rupit, prim com un fideu, sec com un gaig

magre com un rupit SA, es diu d’una persona molt magra (A-M)

S’ha aprimat molt, està magre com un rupit

prim com un fideu, ésser un sac d’ossos (algú), sec com un gaig, magre com un Dijous Sant

gras com un toixó (ant.), gras com una tonya (ant.)

més sec que l’ídol SA, extremadament sec o magre (A-M)

Amb aquella malaltia va quedar més sec que l’ídol / Estava més eixut que l’ídol (També s’usa amb l’adjectiu eixut) (*, A-M)

més sec que un bruc, més sec que un clau, més sec que un os, sec com un bacallà ranci, sec com un bacallà, sec com un os, sec com un clau

més gras que un porc (ant.)

[Mall. (A-M)]

no fer ombra SV, magre / dit per a referir-se a algú molt magre (Fr, *)

En Santi no fa ombra comparat amb el seu germà, que és alt i gros

no tenir més que la pell i l’os, veure’s l’ànima a contraclaror

no pesar-li la carn (a algú) O, ésser magre / ésser molt lleuger, estar prim (IEC, *)

Després de la malaltia, el pobre home està que no li pesa la carn; mai no l’havia vist tan sec / A en Pere no li pesa la carn, per això és tan àgil (R-M, *)

no tenir ni tripa ni moca, no pesar una palla

pesar-li el greix (a algú) (ant.), pesar-li el cul (a algú) (ant.)

no tenir més que la pell i l’os SV, estar molt magre (IEC)

Des que va fer aquell viatge no té més que la pell i l’os

quedar amb la pell i l’os, ésser un sac d’ossos (algú), no tenir més que ossos, no tenir sinó la pell i l’os, no tenir cara per a senyar-se, no tenir ventre ni entranyes, clarejar-li les orelles (a algú), no fer ombra, ésser tot pell i ossos

no tenir més que la pell i els ossos (v.f.), ésser un sac de carn (algú) (ant.), deixar (algú) amb la pell i l’os (p.ext.), perdre les carns (p.ext.), buidar-se com un calàpet (p.ext.)

no tenir més que ossos SV, estar molt magre (IEC)

No té més que ossos. Es nota que fa poc que ha acabat els exàmens

no tenir més que la pell i l’os, ésser un sac d’ossos (algú), no tenir sinó la pell i l’os, no tenir cara per a senyar-se, no tenir ventre ni entranyes

ésser un sac de carn (algú) (ant.), deixar (algú) amb la pell i l’os (p.ext.), perdre les carns (p.ext.), buidar-se com un calàpet (p.ext.)

no tenir ni moca ni budell SV, ésser o estar molt magre (EC)

Aquest nen sembla que no mengi, no té ni moca ni budell

no tenir ni tripa ni moca, no tenir cara per a senyar-se, no tenir ventre ni entranyes

no tenir sinó la pell i l’os SV, estar molt magre (IEC)

Aquest gos no té sinó la pell i l’os, perquè és un gos de raça molt prima

no tenir més que la pell i l’os, no tenir més que ossos, no tenir cara per a senyar-se, no tenir ventre ni entranyes

ésser un sac de carn (algú) (ant.), deixar (algú) amb la pell i l’os (p.ext.), perdre les carns (p.ext.), buidar-se com un calàpet (p.ext.)

prim com un fideu SA, sec / [ésser] molt prim (R-M, EC)

Des que va acabar la carrera, està prim com un fideu / Tan grassa que està la Mercè i, en canvi, el seu home és com un fideu; al costat d’ella queda disminuït (També s’usa ometent l’adjectiu) (*, R-M)

quedar amb la pell i l’os, magre com un rupit, semblar un gat escorxat, sec com un gaig, prim com el dit, prim com un fus, prim com un garrot, prim com un tel de ceba, prim com una anguila, prim com una canya, semblar un fideu, magre com un Dijous Sant

estar gras que rebenta (ant.), gras com una pera (ant.), gras com una vaca (ant.)

prim com una orella de gat SA, es diu de coses o persones molt primes (A-M)

Aquest noi està prim com una orella de gat. A veure si li dieu que mengi una mica més

prim com un fideu, prim com el dit, prim com un fus, prim com un garrot, prim com un tel de ceba, prim com una anguila, prim com una canya

quedar amb la pell i l’os SV, (quedar) extremadament magre (A-M)

Després de la malaltia s’ha quedat amb la pell i l’os; fa llàstima de veure / Està amb la pell i l’os de tant que treballa (També s’usa amb el verb estar) (R-M)

no tenir més que la pell i l’os, prim com un fideu, veure’s l’ànima a contraclaror, xuclat de galtes, no tenir cara per a senyar-se, prim com una canya, sec com un bacallà, sec com un os

quedar amb la pell i els ossos (v.f.), deixar (algú) amb la pell i l’os (inv.)

sec com un clau SA, [ésser] extraordinàriament prima, una persona (IEC)

Està sec com un clau des que ha passat totes aquelles desgràcies; que no menja? / Des que ha manifestat els símptomes de l’hepatitis està com un clau (També s’usa ometent l’adjectiu)

prim com una canya, ésser un clau (algú), més sec que un clau, sec com un gaig, més sec que un bruc, més sec que un os, sec com un bacallà, sec com un bacallà ranci, sec com un os, més sec que l’ídol

estar gras que peta (ant.)

sec com un gaig SA, [estar] molt magre (IEC)

No el coneixes? És aquell home que està sec com un gaig que cada dia passa carregat amb garrafes de vi (R-M)

sec com un clau, prim com un fideu, magre com un rupit, sec com un os, sec com un bacallà ranci, sec com un bacallà, més sec que un os, més sec que un clau, més sec que un bruc, magre com un Dijous Sant

estar gras que peta (ant.)

semblar un esquelet SV, ésser una persona molt magra, només amb la pell i l’os (EC)

Hauria de menjar més, sembla un esquelet

semblar un gat escorxat, semblar un fideu

semblar una bóta de set cargues (ant.), deixar (algú) amb la pell i l’os (p.ext.), perdre les carns (p.ext.), buidar-se com un calàpet (p.ext.)

semblar un gat escorxat SV, ésser molt magre (IEC)

Has de menjar més, que sembles un gat escorxat

ésser un sac d’ossos (algú), prim com un fideu, semblar un esquelet, semblar un fideu, clarejar-li les orelles (a algú)

semblar una bóta de set cargues (ant.)

tenir poca carn damunt SV, ésser magre (IEC)

Acaba de passar per una malaltia greu i té poca carn damunt

eixut de carns

tenir molta carn damunt (ant.)

veure’s l’ànima a contraclaror O, ésser molt prim (R-M)

Tan gras que estava abans, ara se li veu l’ànima a contraclaror; de tan prim, ni sembla el mateix (R-M)

no tenir ni tripa ni moca, quedar amb la pell i l’os, no pesar una palla, penjar-li l’ànima (a algú), clarejar-li les orelles (a algú), no fer ombra

xuclat de galtes SA, molt prim / de galtes enclotades (R-M, IEC)

És un noi alt, xuclat de galtes, que sembla malalt (R-M)

begut de cara, begut de carns, xuclat de queixos, eixut de carns, tenir les galtes xuclades, no tenir cara per a senyar-se, quedar amb la pell i l’os

cara de pa de ral (ant.), cara de pa de quilo (ant.)