LÍMIT

a l’extrem (de fer alguna cosa) SP, al límit de / punt, moment, extrem; el límit o el grau extrems (R-M, IEC)

S’ha enfadat a l’extrem de no voler parlar amb ningú de nosaltres / Hi tenia al·lèrgia; a l’extrem de posar-se malalt (R-M)

al punt (de fer alguna cosa)

al màxim (p.ext.), en extrem (p.ext.)

a la ratlla de SP, (al) límit d’una contrada, d’un país, etc. (IEC)

Anirem fins a la ratlla de França

a la vora de (p.ext.), a prop de (p.ext.)

en els confins de la terra SP, en els darrers límits de la terra habitada, en els llocs més allunyats d’on hom es troba (EC)

Quan era petit ja era molt aventurer i deia que li agradaria viure en els confins de la terra

allà on sant Pere va perdre l’espardenya (p.ext.), a l’altra part de món (p.ext.), a l’altre cap de món (p.ext.), racó de món (p.ext.), cul de món (p.ext.)