IRRITANT

fer gràcia SV, causar algú o alguna cosa sorpresa, irritació, etc. (EC)

Fa gràcia que sigui ell justament qui ho digui / Em fas gràcia! Si encara ahir afirmaves tot el contrari (S’usa en contextos irònics. També s’usa amb el quantificador molt en posició prenominal) (EC)

tenir gràcia, fer-li malícia (a algú)

haver-n’hi per a tirar el barret al foc SV, haver-hi motiu per a irritar-se molt, per a reaccionar amb violència / dit per a expressar que hom sent una forta contrarietat / ésser una cosa granment empipadora, molestosa (A-M, IEC, EC)

Res no em surt bé. N’hi ha per a tirar el barret al foc / Sembla que no ho vulgui entendre, n’hi ha per a tirar la barretina al foc (També s’usa amb la forma haver-n’hi per a tirar la barretina al foc)

haver-n’hi per a tornar-se boig

haver-n’hi per a tornar-se boig SV, alguna cosa, causar indignació, enuig, molèstia, dificultat, etc.

Què comptes? Vols saber quants grans de sorra caben en un got? N’hi ha per a tornar-se boig / Amb el desordre que hi ha en aquesta casa n’hi ha per a tornar-se boig

haver-n’hi per a tirar el barret al foc, parar boig

tenir gràcia SV, ésser alguna cosa sorprenent, irritant (EC)

Té gràcia que, a més de no pagar-me, m’insulti / Té la seva gràcia que a mitja pel·lícula s’hagi interromput la projecció i no ens hagin volgut tornar els diners de l’entrada (També s’usa amb la forma tenir la seva gràcia) (EC, *)

fer gràcia, fer-li malícia (a algú)