INTRACTABLE

home de pocs amics SN, intractable / dit d’una persona que fa de mal tractar (Fr, *)

Té molt mal caràcter, és un home de pocs amics (També s’usa amb els noms dona, gent i persona)

tractívol com una gatosa, ésser grec

ésser de bona jeia (ant.), cara de pocs amics (p.ext.), companyia d’espardenya (p.ext.)