INSENSIBLE

de pedra SP, expressió per a referir-se a algú insensible, que no reacciona davant els esdeveniments favorables o adversos

Té un germà de pedra, li han cosit el trau sense anestèsia i no s’ha queixat gens

dur de pell, tenir el cor de pedra

dur de pell SA, ésser insensible / expressió per a referir-se a algú insensible, que no reacciona davant els esdeveniments favorables o adversos (R-M, *)

Aquest home és dur de pell; no el commouràs pas amb aquests arguments (R-M)

tenir la pell dura, fred com el gel, de pedra

fi de pell (ant.), dur de cor (p.ext.)

ésser de suro (algú) SV, ésser incapaç de tenir i d’expressar sentiments, mancat de sensibilitat

És de suro i davant la pobresa no té cap mena de reacció

tenir un cor de suro, ésser un glaç (algú), fred com el marbre

ésser tot cor (ant.), tenir bon cor (ant.)

ésser un glaç (algú) SV, ésser incapaç de sentir compassió, pietat, etc.

És un glaç, no s’immuta mai per res

ésser un tros de gel (algú), més fred que el glaç, ésser de suro (algú)

ésser tot cor (ant.), tenir bon cor (ant.)

ésser un tros de gel (algú) SV, fred / ésser insensible / ésser mancat de sensibilitat, que li costa emocionar-se (Fr, A-M, *)

Creia que l’assassí, per a cometre aquells crims, havia d’ésser un tros de gel (També s’usa amb la forma ésser de gel (algú))

ésser un glaç (algú), més fred que el glaç, fred com el marbre

fred com el marbre SA, que és poc o gens sensible

No s’emociona mai per res, és fred com el marbre

ésser de suro (algú), ésser un tros de gel (algú)

no tenir sentits SV, no sentir-se de res (IEC)

Diu que ha rebut tants cops que ja no té sentits / De la pallissa que ha rebut, s’ha quedat sense sentits (També s’usa amb la forma sense sentits)

tenir el cor de pedra SV, estar mancat de sentiments humanitaris (A-M)

Té el cor de pedra, no s’emociona mai per res / Era un home de cor de pedra, si no s’enamorava d’aquella dona tan exuberant (També s’usa amb la forma de cor de pedra)

tenir un cor de suro, tenir el cor dur, tenir el cor empedreït, fred com el gel, de pedra, dur de cor

tenir el cor moll (ant.), tenir el cor bla (ant.), ésser tot cor (ant.), tenir bon cor (ant.), tenir un cor tendre (ant.), de carn (ant.), de carn i ossos (ant.), assecar-se-li el cor (a algú) (p.ext.)

tenir el cor dur SV, (tenir un) cor insensible a la clemència, a l’amor, etc. (A-M)

Mai no plora quan li passen desgràcies, té el cor dur / Interpreta un policia de cor dur, que utilitza mètodes poc legals per a descobrir la veritat (També s’usa amb els quantificadors bastant, força, massa, molt, etc. en posició preadjectival i amb la forma de cor dur)

tenir el cor de pedra, dur de cor, tenir el cor empedreït, tenir el cor sec, tenir un cor de suro

tenir el cor moll (ant.), de carn (ant.), de carn i ossos (ant.), no tenir cor (p.ext.), assecar-se-li el cor (a algú) (p.ext.)

tenir el cor empedreït SV, (posseir un) cor dur, insensible (IEC)

Creu que s’ha de tenir el cor empedreït per sortir a caçar llebres quan s’ha acabat la temporada de caça

tenir el cor dur, tenir el cor de pedra, tenir el cor sec

assecar-se-li el cor (a algú) (p.ext.)

tenir el cor sec SV, (posseir un) cor mancat de sensibilitat (IEC)

Té el cor sec, l’ha mort sense cap escrúpol

tenir el cor empedreït, tenir el cor dur

assecar-se-li el cor (a algú) (p.ext.)

tenir estómac SV, suportar bé les coses més desagradables (R-M)

Ja veuràs com aquesta mala notícia no l’afectarà gens; té estómac per això i per a molt més (R-M)

tenir la pell dura, tenir fetge, ésser ample d’espatlles

parar el cop (p.ext.), arrossegar la cadena (p.ext.), tenir corda (p.ext.), tenir un ventrell que tot ho paeix (p.ext.)

tenir la pell dura SV, ésser poc sensible als retrets / ésser poc sensible als efectes de la intempèrie, de les injúries, de la dissort / no sentir els danys de la intempèrie, especialment no sentir les injúries, els blasmes, etc. (IEC, A-M, EC)

No s’immuta per més que l’ataquin; té la pell dura / No cal que li facis retrets perquè té la pell molt dura i no servirien per res (També s’usa amb els quantificadors bastant, massa, molt, etc. en posició preadjectival) (R-M, *)

tenir un cor de suro, tenir estómac, tenir fetge, dur de pell

tenir la pell fina (ant.), sang freda (p.ext.)

tenir pell morta SV, estar avesat a sofrir (A-M)

Com que ha patit moltes desgràcies, aquesta família ja té pell morta

patir mort i passió (p.ext.), passar penes i treballs (p.ext.), passar penes i fatics (p.ext.), arrossegar la cadena (p.ext.)

tenir un cor de suro SV, (tenir un) cor insensible (A-M)

Té un cor de suro, no pateix mai per res

tenir la pell dura, tenir el cor de pedra, tenir el cor dur, ésser de suro (algú)

no sentir pena ni glòria (p.ext.), fer mal so (p.ext.)