INFERINT

entre línies SP, endevinar el que l’autor deixa entendre sense dir-ho / entendre allò que ha volgut dir un altre en un escrit, bé que no ho hagi dit clarament (IEC, EC)

Si saps llegir entre línies veuràs que allò que pretén dir és que la sentència no va ser justa; però no ho expressa clarament (S’usa normalment amb els verbs interpretar, llegir, veure, etc. i també amb el nom ratlla) (R-M)

parlar amb mitges paraules (p.ext.)