INCOMPLET

ésser coixa (alguna cosa) SV, no tenir la mesura justa un raonament, un compte, una obra, ésser incomplet (EC)

El seu raonament és coix, no s’aguanta gaire / Aquest argument és una mica coix, no queda ben resolt / La seva opinió és prou coixa com perquè la hi puguis rebatre (També s’usa amb els quantificadors bastant, molt, prou, una mica, etc. en posició preadjectival)

deixar a desitjar

no tenir solta ni volta (p.ext.)