IMPOST

drets reals SN, drets relatius a un immoble / impost que grava transmissions de béns i altres actes civils (IEC, EC)

En morir-se el pare, es van haver de pagar drets reals a l’estat en concepte de transmissió de béns