IMPORTANT

d’alt rang SP, de molta importància (R-M)

Van assistir-hi les autoritats i persones d’alt rang de la població / Procedia d’una família d’alt rang, i n’estava ufanós / A casa seva són de rang (També s’usa ometent l’adjectiu) (R-M, R-M, *)

de categoria, de posició

d’alt nivell (p.ext.), home de pes (p.ext.), home de valor (p.ext.)

d’altura SP, important / de condició elevada, de molta importància (R-M, *)

En aquella reunió es tractaran temes d’altura; tots els assistents són investigadors científics (R-M)

de volada, de pes, de categoria, d’upa, de suposició, de relleu

de talla (p.ext.)

d’envergadura SP, de gran importància (R-M)

Ha emprès un treball d’envergadura; és tan complex que no sé si el podrà resoldre (També s’usa amb el modificador gran i amb el quantificador molt en posició prenominal) (R-M)

de categoria, de pes, de gran cas

d’importància SP, important / que té una importància considerable (Fr, *)

Estic esperant una trucada d’importància; no facis servir el telèfon, si et plau / És un fet d’importància que cal tenir present

de consideració, de primer ordre

d’interès (p.ext.)

d’upa SP, de molta categoria (R-M)

Avui hem anat a un convit d’upa; hi havia intel·lectuals coneguts mundialment / A aquella reunió només hi podia assistir gent d’upa (R-M, *)

d’alt rang, de volada, d’altura, d’alt nivell

de categoria SP, de condició elevada (IEC)

Ell no accepta cap encàrrec que no sigui un treball de categoria; no vol perdre el temps en banalitats / És un professor de categoria; tothom ho reconeix (R-M)

de talla, de pes, de classe, de gran cas, d’altura, home de gran afer, d’envergadura, d’alt nivell, de suposició, de volada, d’alt rang, de relleu, de supòsit, de pro

de pa i figa (ant.), de pa i raves (ant.), ésser de cal si en queda (ant.), d’etiqueta (p.ext.), del millor encuny (p.ext.)

de consideració SP, considerable / important, que cal tenir en compte (IEC, *)

És un problema de consideració: cal que hi trobem remei com més aviat millor

de pes, de primer ordre, d’importància

de por (p.ext.), del diable (p.ext.), de cavall (p.ext.)

de gran cas SP, [ésser] de molta importància, de gran consideració (IEC)

Va ésser un esdeveniment de gran cas; la gent encara el recorda i el comenta / Aquell descobriment va ser cosa de gran cas (R-M, *)

de categoria, d’envergadura, de gran fet, de primer ordre

de gran fet SP, d’importància / de molta importància, de gran consideració (EC, *)

Les paraules que heu dit són de gran fet (Fr)

de gran cas

de pes SP, important / de molta importància (R-M, *)

Són raons de pes que no poden ésser ignorades; tenen massa transcendència (R-M)

de categoria, de talla, de consideració, de volada, de classe, d’altura, de valor, d’envergadura

home de pes (p.ext.)

de primer ordre SP, dit per a referir-se a alguna cosa de gran importància

És una necessitat de primer ordre

de consideració, de valor, de gran cas, d’importància

de primera pàgina SP, dit per a referir-se a aquelles notícies que ocupen les primeres columnes d’un periòdic, a causa de la seva importància

Aquesta és una notícia de primera pàgina; ben segur que demà els diaris n’aniran plens

a tota pàgina (p.ext.)

de relleu SP, important / de condició elevada, de molta importància (IEC, *)

Avui he conegut un pintor de relleu / Un literat de gran relleu (També s’usa amb el modificador gran o amb el quantificador molt en posició prenominal) (*, EC)

de categoria, d’altura, tenir nom

de ronyó clos SP, de gran força o valor, de gran qualitat (A-M)

Això és una carrera de ronyó clos (A-M)

de suposició SP, de molta categoria, que suposa o representa molt (EC)

A la reunió de divendres, hi acudiran persones de suposició / Hauré de parlar-ho amb gent de suposició (S’usa normalment com a complement dels noms dona, home, persona, gent, etc.)

de categoria, d’altura, de supòsit

de supòsit SP, d’importància, de categoria (IEC)

Gent de supòsit / Un present de molt supòsit (També s’usa amb el quantificador molt en posició prenominal) (IEC)

de suposició, de categoria

de talla SP, important / de condició elevada, de molta importància (R-M, *)

Vol arribar a ésser un pintor de talla i treballa molt / És un escriptor de molta talla (També s’usa amb el quantificador molt en posició prenominal) (R-M, *)

de categoria, de pes, de volada, de classe

d’altura (p.ext.)

de valor SP, cosa que val quelcom / de molta importància (A-M, *)

Per creure-s’ho necessitava arguments de valor

de pes, de primer ordre

home de valor (p.ext.)

de volada SP, de condició elevada

Va ser una festa de volada / Va oferir una recepció de molta volada (També s’usa amb les formes d’alta volada, de gran volada, de molta volada i d’una gran volada)

d’altura, d’upa

entrar per la porta gran SV, ingressar a un lloc o en un càrrec amb tots els honors, per mèrit o dret propi (A-M)

Com que coneixia el president del club, aquell jugador va entrar per la porta gran, però de seguida el van acomiadar

sortir per la porta gran (inv.), entrar per la porta petita (ant.)

ésser algú SV, tenir importància (R-M)

Demana-li consell a en Guillem, ell sí que és algú en el món de la informàtica / Sempre ve amb imposicions; potser es pensa que és algú i que té dret a donar ordres (*, R-M)

home de valor, home de pes, tenir pes

ésser un zero a l’esquerra (ant.), ésser un ningú (ant.), el darrer cagalló de la tira (ant.), el darrer mot del credo (ant.), ésser una merda (algú) (ant.), ésser una merda seca (algú) (ant.), estar dalt de tot (p.ext.), ésser una patum (algú) (p.ext.)

ésser la companyia (d’algú) SV, ésser (alguna cosa) una part important de la vida d’algú (EC)

El cinema va ser la companyia d’aquest actor / Els llibres són la seva companyia (*, EC)

no ésser ningú (per algú) (ant.)

ésser qüestió de vida o mort SV, ésser una qüestió molt important

És qüestió de vida o mort que trobi la seva germana

ésser un gran què (p.ext.)

ésser un gran què SV, tenir importància / ésser una cosa molt important (R-M, EC)

Encara que no li hagin donat feina, ja és un gran què que l’hagin inscrit a la llista dels aspirants a la plaça (R-M)

ésser el part de les muntanyes (ant.), ésser qüestió de vida o mort (p.ext.)

ésser una patum (algú) SV, dit d’una persona que frueix de consideracions més pel lloc que ocupa, per la seva fama, etc., que no pas pels seus mèrits (EC)

Aquest home és una patum en el món de les finances

ésser un ningú (ant.), estar dalt de tot (p.ext.), ésser algú (p.ext.)

gran com una casa SA, expressió per a ponderar la importància, la grandària, etc. d’alguna cosa (IEC)

El raonament que utilitza per a justificar-se és gran com una casa / Has comès un error com una casa; mira d’adobar com puguis la situació (També s’usa ometent l’adjectiu) (*, R-M)

grans i petits SCoord, persones importants i poc importants (A-M)

A aquella reunió, hi van assistir grans i petits

home de gran afer SN, important / home de gran importància, sia pel seu enteniment, sia per la seva virtut, autoritat, etc. (R-M, *)

És un home de gran afer; té un alt càrrec públic (També s’usa amb els noms dona, gent i persona) (R-M)

home de pes, de categoria, tenir nom

home de recapte SN, home de reputació, d’importància social (A-M)

L’alcalde és un home de recapte (També s’usa amb els noms dona, gent i persona, i amb els modificadors bon o gran en posició prenominal)

home de mal recapte (ant.), home de poc recapte (ant.), home de valor (p.ext.), home de pes (p.ext.)

qui sap què O, molta cosa (R-M)

Es pensen que guanyaran qui sap què si van a l’estranger / Es creu qui sap què. Digues-li que no n’hi ha per a tant (R-M, *)

sense precedents SP, dit per a referir-se a un fet o esdeveniment d’una gran importància i d’un gran èxit

Aquella obra de teatre va tenir un èxit sense precedents, va ésser una de les més vistes a la capital

no tenir nom

sortir per la porta gran SV, sortir d’un lloc o abandonar un càrrec amb tots els honors

Va entrar a la fàbrica com a aprenent i n’ha sortit per la porta gran quan s’ha jubilat (També s’usa amb el verb anar)

entrar per la porta gran (inv.), sortir per la porta petita (ant.)

tenir nom SV, tenir fama, ésser cèlebre (A-M)

Aquest escriptor té nom arreu del món / Estudia molt perquè vol arribar a ésser un músic de nom (Sovint s’usa amb el modificador bon en posició prenominal i amb la forma de nom) (R-M)

de renom, de nota, de relleu, home de gran afer, d’alt nivell

ANT

ésser la darrera puça que el pica SV, ésser una cosa la darrera en què algú pensa; no preocupar-lo gens (A-M)

Si ve al casament o no, això és la darrera puça que el pica, perquè no s’han fet mai gaire

fer perdre la son (a algú) (ant.), posar-se pedres al fetge (ant.)

ANT

no fer-s’hi sang SV, es diu d’una baralla o incident que sembla molt greu però probablement no portarà conseqüències tràgiques (A-M)

Tot i que hagis fet malbé el seu llibre, no t’amoïnis, no t’hi facis sang: és una persona molt comprensiva

no arribar la sang a la mar, no arribar la sang al riu