IMPLICAR

portar en si SV, implicar / incloure en essència, encara que no dit explícitament (Fr, *)

Aquesta pregunta porta en si una altra qüestió