GENITALS

les parts pudendes SD, els genitals externs (EC)

Aquell home era un pervertit: sempre es tocava les parts pudendes en públic

membre viril (p.ext.)