GENEROSAMENT

a mans plenes SP, abundosament / abundantment / amb gran abundància i generositat (R-M, IEC, *)

És un home molt generós, dóna a mans plenes tot el que té / Feia favors a mans plenes (R-M)

a grapats (p.ext.), ésser llarg en el donar (p.ext.)