GENDRE

fill polític SN, gendre / marit de la filla respecte als pares d’aquesta i muller del fill respecte als pares d’aquest (EC, *)

No m’agradaria tenir en Joan com a fill polític / La Maria és la seva filla política

pare polític (p.ext.), germà polític (p.ext.)