GELÓS

tenir fred de peus SV, engelosir-se / sentir enveja (R-M, A-M)

Des que va néixer el nen, el gos té fred de peus i busquen algú que es vulgui fer càrrec de l’animal

tenir fred als peus (v.f.), fer-li set (a algú) (inv.)