FREQÜENTAR

arrossegar el cul (per algun lloc) SV, anar molt sovint per algun lloc, ésser-ne concurrent, assidu (EC)

No sap què fer, s’avorreix i tot el dia arrossega el cul pels cafès o pels cinemes (També s’usa amb el verb rossegar) (R-M)

no posar els peus (a algun lloc) (ant.), cul de cafè (p.ext.), cul de taverna (p.ext.), fer passeres (d’algun lloc) (p.ext.), cul d’església (p.ext.)