FREQÜENT

a l’ordre del dia SP, estar de moda, ésser d’actualitat, ésser molt freqüent (A-M)

Els robatoris tornen a estar a l’ordre del dia / De suïcidis com aquest, malauradament en tenim a l’ordre del dia (S’usa normalment amb els verbs ésser, estar, tenir, etc.)

estar en voga (p.ext.), ésser el nostre pa de cada dia (p.ext.)

ésser el nostre pa de cada dia SV, esdevenir-se molt sovint / allò que és habitual / dit d’una cosa que s’esdevé quotidianament, molt freqüentment (R-M, R-M, IEC)

Ja has tornat a arribar tard, oi? És el nostre pa de cada dia; no et corregiràs mai / Les seves queixes han esdevingut el nostre pa de cada dia (També s’usa amb el verb esdevenir) (R-M)

ésser moneda corrent, fruita del temps

més clars que els campanars (ant.), a l’ordre del dia (p.ext.)