FORTUNA

fortuna rodona SN, fortuna considerable, a bastament (IEC)

Considera que tenir una família ben avinguda i una bona feina és una fortuna rodona

venir Déu a veure (algú) O, ésser afectat per un esdeveniment sortós o malaurat, d’ordre providencial (R-M)

Déu us ha vingut a veure; aquest fill tan esperat serà el vostre goig / En menys d’un any hem tingut dues defuncions a la família i el meu germà ha perdut un ull en un accident; són proves molt dures; Déu ens ha vingut a veure (Només s’usa amb el complement en forma pronominal) (R-M)

cop de sort (p.ext.)