FIRMA

raó social SN, la firma que adopta una casa de comerç per a les cartes, lletres, valors, etc., i que és el nom amb què l’entitat es coneix i designa públicament / firma, denominació oficial, d’una empresa, una casa comercial, etc. (A-M, EC)

Volen engegar un negoci, però encara no saben quina raó social utilitzaran