FINOR

fi com la satalia SA, es diu d’una persona o cosa molt fina (A-M)

És una miniatura fina com la satalia: és plena de detalls exquisits i molt elaborats

ésser cosa fina (p.ext.)

[Pineda (A-M)]