FINALMENT

a carrera llarga SP, després de molt de temps / amb el temps (R-M, IEC)

A carrera llarga pot succeir que s’acabi aquesta veta de plom i la mina no tingui valor (R-M)

a la llarga, amb el temps, a llarg tret

a dades i tomades SP, després de molt discutir (A-M)

Se barallen tot lo dia, però a dades i tomades s’arriben a avenir

a l’últim (p.ext.)

[Emp. (A-M)]

a fi de comptes SP, després de tot, quan tot s’ha considerat (A-M)

No us sàpiga greu que ell hagi escollit primer, car, a fi de comptes, per la seva edat i el parentiu més pròxim és qui hi té més dret / No t’amoïnis per mi, a fi de comptes, sóc jo el qui he assumit la responsabilitat (R-M)

en definitiva, al capdavall, al cap i a la fi, al cap i a l’últim, a la fi, en darrer terme, després de tot, en conclusió, comptat i debatut, fet i fet, ben mirat

a l’últim SP, finalment / expressió usada per a introduir la darrera part d’una exposició, una enumeració, etc. (R-M, *)

Després de molt cercar per tota la casa, a l’últim ho he pogut trobar (R-M)

per fi, al final de, al capdavall

a dades i tomades (p.ext.)

a la fi SP, expressió usada per a indicar que una cosa té lloc després d’un procés llarg i dificultós, d’una espera llarga o intensa, etc. (EC)

Només romanceja; a veure si a la fi ens dirà què vol / A la fi ha vist que no tenia raó (R-M, EC)

en fi, per fi, a l’últim, a fi de comptes, al final de, al cap darrer, després de tot

gràcies a Déu (p.ext.)

a última hora SP, en el darrer moment (IEC)

Crida, crida, i a última hora encara no sabem què vol (També s’usa amb l’adjectiu darrer) (R-M)

al cap darrer, en darrer terme, al final de

a última instància SP, a l’últim moment

Si no poden fer baixar el gat de l’arbre, a última instància avisaran els bombers

en darrer terme

en última instància (v.f.), a última hora (p.ext.)

al cap darrer SP, a la fi / expressió usada per a indicar que una cosa té lloc després d’un procés llarg o dificultós, d’una espera llarga o intensa, etc. (R-M, *)

No gosava parlar, però al cap darrer em va dir la veritat (R-M)

al cap i a la fi, al cap i a l’últim, per fi, després de tot, a la fi, a última hora

as cap darrer (Mall.)

al cap i a l’últim SCoord, finalment / expressió usada per a indicar que una cosa té lloc després d’un procés llarg o dificultós, d’una espera llarga o intensa, etc. (R-M, *)

Al cap i a l’últim els ho van haver d’explicar perquè no sabien fer-ho (R-M)

al cap i a la fi, a fi de comptes, després de tot, al cap darrer

al cap i a la fi SCoord, ben considerat tot (A-M)

Tu no t’hi amoïnis; al cap i a la fi és una qüestió que ha de resoldre ell sol (R-M)

a fi de comptes, al capdavall, al cap i a l’últim, fet i fet, després de tot, al cap darrer, tot plegat

al capdavall SP, com a conclusió / després de vençuts tots els obstacles, després d’haver-se temut el contrari (R-M, IEC)

Crida molt i al capdavall per res; ningú no li’n fa cas / Tanta feina i al capdavall per res: ningú no l’aprofita (R-M, *)

a fi de comptes, al cap i a la fi, a l’últim, al cap darrer, fet i fet, al final de

al final de SP, finalment / expressió usada per a indicar que una cosa té lloc quan ja n’ha acabat una altra (R-M, *)

Al final de la representació tothom va aplaudir durant una bona estona / Al final de la pel·lícula el maten / Han parlat molta estona i al final s’han entès (El complement és opcional) (*, *, R-M)

a la fi, al capdavall, per fi, a l’últim, a última hora

al començament de (ant.), al principi de (ant.)

comptat i debatut SCoord, resumint la qüestió / considerat tot (R-M, IEC)

Ara, comptat i debatut, resultarà que tenen raó (R-M)

a fi de comptes, tot plegat

en conclusió SP, en suma, finalment, doncs (EC)

Un cop estudiada bé la qüestió, ha dit en conclusió que és molt difícil de preveure’n les conseqüències (R-M)

a fi de comptes

per fi (p.ext.)

en darrer terme SP, finalment / en el darrer moment (R-M, *)

Si en darrer terme cal transigir, cal que des d’ara estudiem a quin punt podem fer-ho (R-M)

a fi de comptes, a última hora, a última instància

en fi SP, finalment / expressió usada per a indicar que una cosa té lloc després d’un procés llarg i dificultós, d’una espera llarga o intensa, etc. (R-M, *)

En fi van arribar els interessats i ho van recollir (R-M)

per acabar, a la fi

per fi (p.ext.)

hora per hora SN, en el darrer moment, quan gairebé ja s’arriba tard (A-M)

Vengueren a hora incogitada, e hora per hora, lo Mestre, que Déus haja, lo socorregué (A-M)

per acabar SP, finalment / com a conclusió (Fr, *)

Per acabar va dir que ja estava tip de pertànyer a la comissió i que la deixava

en fi, per fi

per fi SP, expressió usada per a introduir la darrera part d’una exposició, una enumeració, etc. / expressió usada per a indicar que una cosa té lloc després d’un procés llarg o dificultós, d’una espera llarga o intensa, etc. (EC)

Va mirar i regirar tots els calaixos i per fi va trobar el paper que cercava / Ara arribem, per fi! / Em referiré, per fi, al problema de la llibertat (R-M, EC, EC)

a la fi, a l’últim, per acabar, al cap darrer, al final de, ja era hora

en fi (p.ext.), en conclusió (p.ext.)