FIANÇA

paga i senyal SCoord, quantitat de béns fungibles o suma de diners que en fer un contracte una part lliura a l’altra, en general com a garantia o coacció / penyora, diners o objecte que es deixa en garantia de compliment d’un tracte / quantitat, fracció del preu total, lliurada a compte, abans de fer ferm un contracte de compravenda, arres (IEC, A-M, EC)

Si volem que ens reservin la cambra hem de deixar mil pessetes de paga i senyal / Per a les entrades de teatre ha hagut de deixat trenta euros com apaga i senyal (R-M, *)

senyal i paga (v.f.)