FALSET

do de pit SN, nota aguda de tenor (corresponent al do4) feta amb veu de pit (EC)

Aquell cantant va aconseguir fer un do de pit

veu de pit (p.ext.)