EXPECTANT

en joli SP, desconcertant, extasiat, estupefacte (A-M)

Ens té en joli amb el tema del resultat de les seves anàlisis

en suspens, amb l’ai al cor

[joli: mot no registrat a l’IEC]

en l’aire SP, sense realitzar / en estat d’expectació, d’indecisió (R-M, *)

Ha deixat en l’aire tots els seus projectes; ara no fa res / La construcció de la nova casa ha romàs en l’aire / Ha començat a fer preguntes i les ha deixat en l’aire, perquè els estudiants en penséssim les respostes (R-M, R-M, *)

en suspens, en pana

en pana SP, suspens / en estat d’expectació, d’indecisió (Fr, *)

El procés ha restat en pana (Fr)

en suspens, en l’aire

en suspens SP, en estat d’expectació, d’indecisió (IEC)

Les notícies de la guerra ens tenen en suspens; ens angoixen / Estem tots en suspens perquè no podem imaginar com s’acabarà el segrest (R-M)

amb l’ai al cor, en joli, en l’aire, en pana

estar a l’expectativa (d’alguna cosa) SV, estar esperant quelcom que ha d’esdevenir-se / mantenir-se prudentment al marge d’una cosa, atenent a veure què passa per a actuar en conseqüència (R-M, IEC)

Estan a l’expectativa del resultat del tercer experiment; pot ésser el definitiu / Estem a l’expectativa de les decisions del Govern (També s’usa amb els verbs quedar, restar, romandre, etc. i amb els quantificadors bastant, molt, etc. en posició postverbal) (R-M, IEC)

a reserva de (p.ext.), a l’espera de (p.ext.), estar a la que salta (p.ext.), posar-se a l’aguait (p.ext.), estar a la mira (p.ext.)

guaitar a bona finestra SV, tenir bones perspectives de futur (R-M)

Fins ara no ha pogut obrir-se camí en el negoci, però ara guaita a bona finestra; el seu germà l’ajuda molt / M’han dit els seus col·legues que guaita a bona finestra; tot li surt bé (R-M)

anar per bon camí (p.ext.)