EXERCINT

en actiu SP, que obra o pot obrar (R-M)

El consell consta de sis membres en actiu i tres per a suplències / Hi havia massa persones en actiu en aquella oficina (R-M)

estar d’alta, en funcions

en funcions SP, exercint el seu càrrec / començar a exercir les funcions pròpies d’un càrrec (R-M, EC)

Durant la malaltia del titular, el secretari en funcions és el primer oficial del Jutjat (R-M)

en actiu