ESMUNYIR-SE

esmunyir-se com una anguila SV, ésser escorredís / defugir una obligació, un compromís (R-M, EC)

Ha passat esmunyint-se com una anguila entre la gent i s’ha posat al primer rengle / Quan veu algun dels seus creditors s’esmuny com una anguila entre la gent (R-M)

fer cama coixa