ESFORÇ

caldre Déu i ajut O, expressió usada per a indicar la dificultat que comporta de dur a terme un afer, els esforços que exigeix una cosa / molt d’esforç (EC, R-M)

Per arribar al cim ens va caldre Déu i ajut; fou una escalada molt dura / Hem necessitat Déu i ajut per arribar al cim! (També s’usa amb el grup verbal haver de menester, amb el verb necessitar i amb el nom ajuda) (R-M, EC)

costar Déu i ajuda

feina de negres (p.ext.)

cop de coll SN, esforç fatigós per obtenir un resultat (A-M)

Va, un altre cop de coll i ho podrem acabar / Amb un bon cop de coll enllestirem la feina (R-M)

do de pit, suc de braó

cop de mà (p.ext.), posar-hi el coll (p.ext.)

Déu hi faci més que nosaltres O, expressió emprada per a manifestar que hom ja ha fet tot el que ha pogut per aconseguir una cosa (IEC)

Jo ja no puc preparar res més, Déu hi faci més que nosaltres / Els metges han fet tot el que han pogut. A partir d’ara, Déu hi faci més que nosaltres!

no poder fer-hi més

Déu ho faci (p.ext.)

do de pit SN, tot l’esforç o l’arrogància que hom pot posar en l’obtenció d’un propòsit (EC)

En aquesta comesa hi va posar tot el do de pit necessari

cop de coll, suc de braó

suc de braó SN, esforç / esforç fatigós per obtenir un resultat (R-M, *)

Això només ho podràs obtenir amb suc de braó; és una empresa difícil / Gràcies aposar-hi suc de braó, va aconseguir el que es proposava (R-M)

do de pit, cop de coll