ENDERROCAT

no quedar pedra sobre pedra O, no restar cap element de construcció sencer; quedar completament destruït (A-M)

Després dels bombardejos, en aquella ciutat no va quedar pedra sobre pedra (També s’usa amb la forma no quedar pedra damunt pedra)

no quedar canya dreta

no deixar pedra sobre pedra (inv.)