ENCARCARAT

encarcarat com un ciri SA, enravenat / molt rígid (R-M, EC)

Es va quedar encarcarat com un ciri i sense dir res durant una estona

dret com un ciri, dret com un pal, dret com un rave