EMPOBRIT

a la misèria SP, en un estat d’extrema pobresa

Es troba a la misèria / Caigueren a la misèria (S’usa normalment amb els verbs estar, morir, trobar, viure, etc.) (F)

en la misèria (v.f.), més pobre que un Déu te’n do (p.ext.), a pa i aigua (p.ext.)

a pa i aigua SP, en una situació d’extrema pobresa / empobrir algú (*, SP)

Li han embargat la casa i ara està a pa i aigua

a la misèria (p.ext.)