EDICIÓ

edició de butxaca SN, edició econòmica i popular (IEC)

La novel·la ha sortit publicada en edició de butxaca