DRET (m.)

dret de cuixa SN, dret que suposadament s’arrogaven alguns senyors territorials sobre la virginitat de la filla d’un remença el dia del seu casament (IEC)

L’amo va exercir el dret de cuixa

llibertat condicional SN, benefici atorgat a un penat, quan ha complert la major part de la pena, mitjançant el qual obté la llibertat fins a la fi de la seva condemna (EC)

Ha sortit en llibertat condicional perquè ja ha complert la major part de la seva condemna

llibertat provisional (p.ext.)

llibertat d’expressió SN, dret fonamental mitjançant el qual tota persona pot manifestar públicament les seves opinions i creences (EC)

La constitució preveu la llibertat d’expressió

llei natural (p.ext.)

llibertat provisional SN, llibertat concedida al processat, basant-se en els seus bons antecedents, fins que el tribunal dicti sentència (EC)

Li han donat la llibertat provisional per bon comportament

llibertat condicional (p.ext.)

tenir totes les de la llei SV, tenir l’opció d’exigir allò que li és degut

Té totes les de la llei per a reclamar que li tornin els diners / És una queixa presentada amb totes les de la llei (També s’usa amb la forma amb totes les de la llei)

amb tota l’ordre, amb raó

tenir vot SV, tenir dret a votar (A-M)

En aquest tipus de decisions tots hi tenim vot

tenir veu i vot (p.ext.)

ANT

mort civil SN, privació de drets civils amb què es castiga una persona, considerant-la com si no existís per a la societat / privació dels drets civils i polítics que imposa la llei a una persona i que ha variat en el transcurs de la història (A-M, EC)

Com que eren refugiats polítics, en el seu país d’origen els havien declarat en estat de mort civil

carta constitucional (p.ext.)