DOCUMENT

balança de pagaments SN, document comptable que recull totes les transaccions i transferències econòmiques efectuades en un país durant un temps determinat entre els seus residents i els residents de la resta del món (IEC)

El resultat de la balança de pagaments és positiu

balança comercial (p.ext.)

carnet d’identitat SN, document nacional d’identitat (EC)

He d’anar a renovar-me el carnet d’identitat / Ha perdut el document d’identitat (També s’usa amb la forma document d’identitat)

llibre blanc SN, recull d’informació relativa a una matèria d’àmbit general, publicat per una institució o un govern (IEC)

Llibre blanc de l’energia / Llibre blanc de l’ensenyament (IEC, EC)

llibre de família SN, llibret facilitat als qui es casen, per fer-hi constar llur situació civil i el naixement dels fills / document oficial per als qui es casen, per fer-hi constar llur situació civil, el naixement dels fills i, si escau, les defuncions (EC, *)

Per obtenir aquell document necessitava el llibre de família

paper mullat SN, document que no té cap valor o força legal (Fr)

A hores d’ara el primer testament ja és paper mullat perquè ha testat per segon cop