DEUTE

càrregues personals SN, serveis que un ciutadà deu a l’estat (IEC)

Això es compta com a càrregues personals

deute d’honor SN, deute contret en el joc (EC)

Un deute d’honor sempre s’ha de saldar