DESFILAR

passar revista a SV, passar, una autoritat o personatge, davant les tropes que li reten honors (EC)

El coronel va passar revista a les seves tropes