DESEMPAT

la bona SD, en alguns jocs de pilota, jugada de desempat d’una partida (EC)

Juguem a deu i la bona (EC)