CORREGIR

fer anar dret (algú) SV, fer que no es desviï de la regla que traça el deure (IEC)

Feia anar dret el seu fill perquè fos un home bo i correcte / Té molt bon caràcter però no aconsegueix de fer anar drets els seus dependents (*, R-M)

fer llaurar dret (algú)

pujar dret (p.ext.), tocar-li el crostó (a algú) (p.ext.), esmenar la plana (a algú) (p.ext.)

fer llaurar dret (algú) SV, fer procedir algú com cal / complir amb exactitud allò que cal o és manat (EC, R-M)

No s’ha subjectat mai a cap disciplina i costarà fer-lo llaurar dret (R-M)

fer anar dret (algú)

tocar-li el crostó (a algú) (p.ext.), esmenar la plana (a algú) (p.ext.)

posar (algú o alguna cosa) a to SV, fer que una persona o una cosa tingui el comportament o el funcionament que se n’espera (IEC)

El van haver de posar a to per a la prova / Ens cal posar el rellotge a to (IEC, *)

fer marro clos (p.ext.)