CONSTRUCTOR

mestre d’aixa SN, fuster constructor de naus / menestral que a les drassanes de vaixells de fusta treballa aquesta i projecta i construeix tota mena d’embarcacions (IEC, EC)

Coneix molt bé el món dels vaixells perquè el seu avi era mestre d’aixa

mestre de cases SN, professional que, sota la direcció d’un arquitecte o sense, dirigeix els paletes i els manobres (R-M)

Fa de mestre de cases en aquesta construcció, però després d’acabada no té cap feina assegurada (R-M)

mestre d’obres, mestre de paleta

mestre de paleta SN, mestre de cases / professional que, sota la direcció d’un arquitecte o sense, dirigeix els paletes i els manobres (A-M, *)

Treballa com a mestre de paleta

mestre de cases, mestre d’obres