CONSCIENTMENT

a cient SP, conscientment, amb plena coneixença (EC)

Sempre fa les coses a cient; per això es pensa que mai no s’equivoca

amb plena consciència, amb coneixement de causa

en consciència SP, d’acord amb els dictats de la consciència (EC)

Va obrar en consciència a l’hora d’escollir entre les diverses opcions

segons bona consciència, per esguard de consciència, amb plena consciència

per esguard de consciència SP, d’acord amb els dictats de la consciència (EC)

No ho va fer per esguard de consciència

segons bona consciència, en consciència

segons bona consciència SP, d’acord amb els dictats de la consciència (EC)

Obrava segons bona consciència, sense tenir en compte els prejudicis de la societat

per esguard de consciència, en consciència