CONJUNTAMENT

a l’una SP, unidament (IEC)

En aquell partit polític tots van a l’una / Hem d’anar tots a l’una, si no volem fracassar / Solen fer les coses a l’una (R-M, EC, *)

a l’uníson, en bloc, de mancomú, de concert (amb algú), fer ali

estar d’acord amb (p.ext.), tirar d’un coll (p.ext.)

a quatre mans SP, dit de les peces per a piano o per a d’altres instruments de teclat que poden ésser interpretades per dues persones en un mateix instrument (EC)

Una peça de piano a quatre mans / Van tocar a quatre mans una bona estona (IEC, *)

al mateix temps SP, conjuntament, sense diferència de temps; ensems (A-M)

Hi han anat al mateix temps / Tots parlen en un mateix temps (També s’usa amb la forma a un mateix temps) (*, A-M)

a un temps

de mancomú SP, mancomunadament / amb acord pres conjuntament (IEC, *)

Els estudiants i els obrers van lluitar de mancomú per reivindicar els seus drets

a l’una, de concert (amb algú), de comú acord

en bloc SP, tot junt. Conjuntament / en conjunt, globalment (R-M, EC)

Tots els treballadors han anat en bloc a queixar-se al director del mal comportament del capatàs / Comprar una partida de mercaderies en bloc (R-M, IEC)

en massa, a l’una

en plural (p.ext.)

en comú SP, plegats, conjuntament (IEC)

Han treballat en comú molts anys pel mateix ideal i continuaran fent-ho (R-M)

en companyia (d’algú) (p.ext.)

en pes SP, completament; sense faltar ningú / tots, sense mancar-n’hi ni un (IEC, EC)

Hi anirem tots en pes / La ciutat en pes demanava l’amnistia (IEC, EC)

fer causa comuna SV, actuar conjuntament per uns mateixos objectius (IEC)

Uns i altres fan causa comuna contra la droga (IEC)

fer pinya, fer capelleta

de comú acord (p.ext.), de mancomú (p.ext.)

que…que SCoord, els uns…els altres / d’una cosa i altra (EC, *)

Que vells que nous, n’hi havia ben bé un miler (EC)