CONCESSIÓ

carta de franquesa SN, concessió efectuada pel sobirà o senyor jurisdiccional, als habitants d’alguna vila o lloc, d’un determinat estatut jurídic que reconeixia, bé unes garanties de llibertat civil i política, bé l’exempció de càrregues i tributs (EC)

Ja fa temps que aquesta vila disposa d’una carta de franquesa

carta de franquícia (p.ext.), carta de poblament (p.ext.)

carta de franquícia SN, concessió feta pel sobirà o pel senyor d’un lloc perquè arreli la població existent en una localitat i s’eviti l’emigració (IEC)

Aquell municipi gaudeix de carta de franquícia

carta de franquesa (p.ext.), carta de poblament (p.ext.)

carta de poblament SN, concessió feta pel sobirà o pel senyor d’un lloc amb la finalitat d’a-treure-hi pobladors (IEC)

Tenim documentada una carta de poblament que va fer el senyor feudal l’any 1350

carta de franquícia (p.ext.), carta de franquesa (p.ext.)

és veritat O, fórmula concessiva amb què reconeixem la certesa d’allò que s’afirma / expressió emfàtica de caràcter correctiu o atenuatiu (A-M, EC)

És veritat, tens raó; res era el que semblava a primer cop d’ull / És ver, anàvem errats (També s’usa amb l’adjectiu ver)

té raó