COMPTAR

comptar a cents i a milers com els rajolers SV, comptar exageradament, augmentant les quantitats arbitràriament (A-M)

Sempre en posa de més; compta a cents i a milers com els rajolers

comptar com un rajoler

[Vallès (A-M)]

comptar com un rajoler SV, comptar exagerant les xifres arbitràriament (EC)

Apa, que vigiles a l’hora de fer càlculs; comptes com un rajoler! / No deixis que faci la suma ell perquè compta com els rajolers (També s’usa amb la forma comptar com els rajolers)

comptar a cents i a milers com els rajolers

fer el compte de la vella SV, treure comptes de manera deficient o rudimentària / desglossar per partides (A-M, R-M)

No sé comptar-ho mentalment; fem el compte de la vella; jo et pago el que et dec i ara tu paga’m això que m’has comprat / Ell s’entén si fa el compte de la vella / En Caselles no té gaires estudis, per això multiplica fent el compte de la vella (R-M, R-M, *)

passar comptes SV, escatir el que hem de pagar a algú o n’hem de rebre (IEC)

Vinc a passar comptes; fa temps que et dec els treballs que vas fer a casa i vinc a pagar-te (R-M)

fer la caixa (p.ext.), tancar caixa (p.ext.), rendició de comptes (p.ext.)