COMPTANT

a compte i a bescompte SCoord, ben o mal comptat (R-M)

No pateixis pel preu; a compte i a bescompte, sempre ens avindrem / A compte i a bescompte el negoci els ha donat guanys considerables (R-M)

a comptes i a bescomptes (v.f.), comptat i debatut (p.ext.)