CATALUNYA

casa nostra SN, expressió usada per a referir-se a Catalunya

Darrerament s’han establert moltes empreses estrangeres a casa nostra / Són millors les nous de casa nostra que no pas les de Califòrnia

de casa (p.ext.)

ca nostra (Mall.)

fer país SV, acció de manifestar les tradicions i els costums catalans, especialment a l’exterior de Catalunya

Sempre que surt fora de Catalunya li agrada fer país i explica la raó de ser del nacionalisme català

ésser de la ceba (p.ext.)