CARGOL

clau de rosca SN, cargol / tija cilíndrica o cònica amb un sortint o filet de secció rectangular, triangular, etc. que dibuixa sobre la seva superfície una hèlice contínua, i que es fixa en el cos on penetra encaixant dins les espires en buit que ella mateixa s’obre o que porta una peça dita «femella» (IEC, *)

Per a collar aquesta estructura necessiteu, com a mínim, un clau de rosca