CAPACITAT

personalitat jurídica SN, capacitat que ostenta una persona jurídica per a ésser subjecte de totes les relacions de dret, exceptuades les pròpies de la natura humana (EC)

La Universitat Autònoma de Barcelona és una entitat amb personalitat jurídica

persona jurídica (p.ext.)

tenir fusta de SV, ésser de natural… / tenir qualitats o capacitats per a ésser tal o tal cosa (R-M, *)

Tots els d’aquella família tenen fusta d’artista; hi ha dos músics i tres pintors / Té fusta de pintor, per què no s’hi dedica? (S’usa normalment amb noms que denoten oficis artesanals o artístics després de la preposició) (R-M, *)

tenir vena de

venir-ne de mena (p.ext.)

tenir vena de SV, (tenir) tirada a una activitat que requereix inspiració, capacitat creadora (EC)

Té vena de músic (S’usa normalment amb noms que denoten oficis artesanals o artístics després de la preposició) (EC)

tenir fusta de