CÀRREC

(fig.)

a compte (d’algú) SP, a càrrec de / expressió emprada per a denotar la responsabilitat d’algú respecte a alguna cosa o acció (R-M, *)

Això ho faig a compte de la propietària, que m’ho ha demanat (R-M)

en nom (d’algú)

per compte (d’algú) (v.f.), pel compte (d’algú) (v.f.)

amb càrrec a SP, fent un càrrec a (IEC)

Això ho pagarem amb càrrec al compte corrent de l’empresa

a càrrec (d’algú) (p.ext.)

de nom SP, revestit d’un càrrec sense exercir-lo

És president de nom perquè està exiliat i no pot exercir

estar ben col·locat (algú) SV, tenir una bona col·locació / tenir un bon càrrec (EC, *)

Ara és un dels vicepresidents de l’empresa. Està ben col·locat gràcies a la seva esposa, que és la germana del propietari (També s’usa amb els quantificadors bastant, força, molt, etc. en posició preadverbial)

estar mal col·locat (algú) (ant.)

estar mal col·locat SV, tenir una mala col·locació / tenir un mal càrrec (EC, *)

Al principi estava mal col·locat, però com que s’esforçava anava adquirint més responsabilitats fins que va tenir un bon càrrec

estar ben col·locat (algú) (ant.)

prendre possessió (d’alguna cosa) SV, executar algun acte que mostri l’exercici del dret, ús o lliure disposició d’allò que hom comença a posseir (EC)

Prendre possessió d’un càrrec / El nou conseller va prendre possessió davant del president (EC, *)

donar possessió (d’alguna cosa, a algú) (inv.), presa de possessió (p.ext.)

presa de possessió SN, acte de prendre possessió d’un càrrec, de drets o de béns (IEC)

La directora general va celebrar amb els seus companys la presa de possessió com a consellera

prendre possessió (d’alguna cosa) (p.ext.)