BO

1. que resulta adequat a un fi assenyalat

la cara real SD, la cara bona d’una cosa, la superfície que està a la vista (A-M)

D’aquesta peça de roba, quina és la cara real?

la cara bona, el costat bo, la cara de dalt

2. que excel·leix en el seu gènere

bona firma SN, amb garantia d’origen (R-M)

Aquesta obra és una bona firma; per això la demanen tant / Aquest quadre és una bona firma; es pot pagar bé / Ens van servir un vi de bona firma (R-M, R-M, *)

de qualitat (p.ext.), de primera (p.ext.)

de bon encuny SP, cosa de bona, de la millor qualitat (A-M)

Té l’esperit sacerdotal de bon encuny

de bona estofa SP, de primera classe, molt bo en el seu gènere

Aquests mobles són de bona estofa (EC)

de qualitat, de primera

de mala estofa (ant.), de munició (ant.), més dolent que l’aigua de bacallà podrit (ant.), de confiança (p.ext.)

de collons SP, molt bo, que està molt bé (IEC)

S’ha fet una casa de collons / Au, lleva’t, que fot un dia de collons (R-M, IEC)

de nassos, de puta mare, de l’hòstia, de conya

de colló (v.f.)

de confiança SP, de bona qualitat / de primera classe, molt bo en el seu gènere (R-M, *)

És un embotit de confiança; no hi ha adulteració / Te’l pots comprar tranquil, és un aparell de confiança (R-M)

de qualitat

de bona estofa (p.ext.)

de conya SP, ésser fantàstic, molt bo (IEC)

Aquests pastissos que fas són de conya, agraden a tothom

de nassos, de puta mare, de l’hòstia, de collons, de pebrots

de mèrit SP, que té mèrit, que mereix estimació (A-M)

Un escriptor de mèrit (EC)

de qualitat (p.ext.)

de nassos SP, molt bo (IEC)

És una casa de nassos: gran, ventilada i gairebé nova

de puta mare, de collons, de l’hòstia, de pebrots, de conya

de pebrots SP, de collons / molt bo, que està molt bé (EC, *)

S’ha comprat un aparell de música de pebrots

de collons, de puta mare, de nassos, de conya

de pinyol vermell SP, de gran qualitat / de gran qualitat o intensitat (IEC, A-M)

El vi que beurem per sopar és de pinyol vermell: és molt preuat arreu del món occidental / Un sermó d’aquells de pinyol vermell (*, A-M)

de puta mare SP, molt bo, que està molt bé

S’ha comprat un cotxe nou de puta mare

de collons, de l’hòstia, de nassos, de conya

de qualitat SP, bo / de primera classe, molt bo en el seu gènere (Fr, *)

La tela d’aquest vestit és de qualitat

de primera, de bona estofa, de confiança, de patent, ésser cosa fina

de munició (ant.), més dolent que l’aigua de bacallà podrit (ant.), de mèrit (p.ext.)

ésser cosa bona SV, ésser molt bo

Aquest meló és cosa bona (EC)

ésser cosa fina, de qualitat

més bo que el vi de missa SA, dit per a referir-se a quelcom molt saborós

Aquell plat que ens va preparar era més bo que el vi de missa

fondre’s dins la boca, tenir bon paladar

no tenir preu SV, tenir molt de valor (R-M)

Aquest fill que tenim no té preu: ens treu unes notes boníssimes

valer un imperi

no ésser pagat amb diners (p.ext.)

3. que és bondadós

ben entranyat SA, que té bon cor (Fr)

És un noi ben entranyat, li pots demanar qualsevol favor i te’l fa

com cal, d’or, de cap de brot, bon jan, bona ànima, de pa d’àngel, de pa de pessic, tenir bones entranyes, ésser una bellíssima persona, ésser una bona peça (algú), ésser un tros de pa (algú)

mal entranyat (ant.)

ben parit SA, dit d’algú que és bona persona; que té un caràcter agradable

L’Àlex és un noi ben parit, sempre que pot ajuda els altres / D’ell te’n pots fiar, és molt ben parit

ésser un cel (algú), ésser un sol (algú), ésser un tresor (algú)

bo com el pa SA, algú, ésser d’una gran bondat (IEC)

Es queixa de son pare i per cert que el pobre home és bo com el pa; es desviu per tots els fills / És bo com el pa, tot ho donaria per ajudar altri (R-M)

ésser un tros de pa (algú), bon jan, més bo que el pa, més bo que el pa de fleca, més bo que el pa blanc, tenir un bon fons, tenir bon cor, ésser de pasta d’agnus, ésser un sac de bondat, ésser pa i mel

dolent com la tinya (ant.)

bon home SN, expressió usada per a referir-se a una bona persona

És un bon home, mai no faria mal a ningú

bon jan, bona ànima, home de bé

bon jan SN, [ésser] bona persona / home de geni bo, que a tot diu que sí (R-M, EC)

Veig que el teu oncle és un bon jan; d’altres al seu lloc s’haurien enfadat, mentre que ell s’ho ha pres rient / Per marit, tenia un bon jan (R-M, *)

bo com el pa, bon home, ben entranyat, bona mossa, bona ànima

ésser una arracada (algú) (ant.), no haver trencat mai cap plat ni cap olla (p.ext.)

bon natural SN, persona bona, de tarannà bondadós

El seu bon natural va ser millorat amb una educació excel·lent

ésser una bellíssima persona (p.ext.)

bona mossa SN, expressió usada per a referir-se a una noia o dona que és bona persona

Li agradava aquella xicota per jove, era una bona mossa / Volia una bona mossa per a casar-s’hi

bon jan, bona ànima

no haver trencat mai cap plat ni cap olla (p.ext.)

com cal SAdv, com ha d’ésser una cosa o persona (IEC)

Aquest home és com cal i, si li ho expliques bé, veuràs com et donarà tota mena de facilitats / Sembla poc responsable, però és com cal / És una persona com cal: hi pots confiar plenament (R-M, R-M, *)

de pa d’àngel SP, molt bona persona (R-M)

Crida, crida, però en el fons és de pa d’àngel; es desviu per tothom (R-M)

ésser un tros de pa (algú), ben entranyat

de pa de pessic SP, molt bona persona (R-M)

Pobre senyor, no s’enfada mai; és de pa de pessic (R-M)

ésser un tros de pa (algú), ben entranyat

ésser un tros de pa (algú) SV, algú, ésser d’una gran bondat / ésser una persona de gran bondat, excessivament bona (IEC, A-M)

El capità té molt mal geni, però el tinent és un tros de pa i si pot fer un favor no el nega mai / L’única persona que em va voler ajudar va ésser el tros de pa d’en Pere (R-M, *)

ésser de bona pasta (algú), més bo que el pa, de pa de pessic, de pa d’àngel, de pa beneit, no fer mal sinó al pa que menja, bo com el pa, bona ànima, ben entranyat, ésser pa i mel, ésser un sant, tenir un cor d’or, més bo que un tros de pa

ésser un tros de carn batejada (p.ext.)

ésser una bellíssima persona SV, ésser ple de bones qualitats morals (EC)

La Xènia és una bellíssima persona, ja veuràs com t’agradarà

ben entranyat

ésser un bona pinta (ant.), bon natural (p.ext.)

ésser una bona peça (algú) SV, dit d’una persona de qualitats i, sobretot, de capteniments bons (EC)

Eren si fa no fa tan bones peces com jo (A-M)

ben entranyat

ésser una mala peça (algú) (ant.)

fer bona farina SV, portar-se bé, obrar així com cal (A-M)

Aquesta noia sí que fa bona farina: és responsable i prudent

fer la farina blanca, fer la farina blana, fer bondat, fer bonda, fer un bon paper

fer mala farina (ant.)

fer la farina blanca SV, portar-se bé, obrar així com cal (A-M)

Aquest nen fa la farina blanca: el pots deixar sol i es porta molt bé

fer bona farina, fer la farina blana, fer bondat, fer bonda

fer mala farina (ant.)

incapaç de fer mal a una mosca SA, expressió que hom aplica a una persona de molt bon cor (EC)

És impossible que la Carme s’hagi posat d’aquesta manera que dius. Si és incapaç de fer mal a una mosca / En Jaume no és capaç de fer mal a una mosca: és de molt bona fe (També s’usa amb la forma no ésser capaç de fer mal a una mosca)

no fer mal a una mosca, incapaç de matar una mosca

fer morir una figuera (ant.), no haver trencat mai cap plat ni cap olla (p.ext.)

més bo que el pa SA, ésser una persona molt bona (A-M)

Sempre l’enreden perquè és més bo que el pa

bo com el pa, ésser un tros de pa (algú), ésser pa i mel, més bo que un tros de pa

més dolent que Calet (ant.), més dolent que el fred tardà (ant.), més dolent que el mal lladre (ant.), més dolent que la pesta (ant.), més dolent que la tinya (ant.), més dolent que carn de xinxa (ant.), més dolent que un gat borni (ant.)

més bo que el pa blanc SA, ésser una persona molt bona (A-M)

La meva mare és més bona que el pa blanc, es preocupa per tothom

més bo que el pa de fleca, més bo que el pa, bo com el pa, ésser pa i mel, més bo que un tros de pa

més dolent que Calet (ant.), més dolent que el fred tardà (ant.), més dolent que el mal lladre (ant.), més dolent que la pesta (ant.), més dolent que la tinya (ant.), més dolent que carn de xinxa (ant.), més dolent que un gat borni (ant.)

més bo que el pa de fleca SA, ésser una persona molt bona (A-M)

En Francesc és més bo que el pa de fleca, és un noi molt complidor i sempre que el necessites, pots comptar amb ell

més bo que el pa blanc, bo com el pa, més bo que el pa, ésser pa i mel, més bo que un tros de pa

més dolent que Calet (ant.), més dolent que el fred tardà (ant.), més dolent que el mal lladre (ant.), més dolent que la pesta (ant.), més dolent que la tinya (ant.), més dolent que carn de xinxa (ant.), més dolent que un gat borni (ant.)

més bo que un tros de pa SA, es diu d’una persona molt bona

El meu germà és més bo que un tros de pa: mai no discuteix amb ningú

més bo que el pa, més bo que el pa de fleca, més bo que el pa blanc, ésser un tros de pa (algú)

no fer mal a una mosca SV, ésser incapaç de fer mal a ningú / dit d’una persona de molt bon cor (R-M, IEC)

No crec que ell hagi fet una cosa semblant, perquè el conec molt bé i sé que no faria mal a una mosca; és extremadament bo / És incapaç de fer mal a una mosca / No gosaria fer mal a una mosca, encara que li donessin diners (S’usa en contextos negatius i sovint en mode condicional) (R-M, *, *)

no fer mal sinó al pa que menja, incapaç de fer mal a una mosca

fer morir una figuera (ant.)

no fer mal ni al pa SV, bo / ésser una persona molt bona (Fr, *)

Aquest noi és tan pacífic i bo que no faria mal ni al pa (S’usa en contextos negatius i sovint en mode condicional)

no fer mal a una mosca, ésser un tros de pa, bo com el pa

fer morir una figuera (ant.), no haver trencat mai cap plat ni cap olla (p.ext.)

no fer mal sinó al pa que menja SV, ésser incapaç de fer mal a ningú (R-M)

És un bonàs; no fa mal sinó al pa que menja / No em crec res del que expliquen d’ell; si no fa mal sinó al pa que menja / No et preocupis que mai no et farà res que et perjudiqui. És una persona que no fa mal sinó al pa que menja (R-M, R-M, *)

no fer mal ni al pa, ésser un tros de pa (algú)

tenir bones entranyes SV, (ésser) de bons sentiments (IEC)

En Pere té bones entranyes: no ha fet mai mal a ningú / És un home de bones entranyes (També s’usa amb la forma de bones entranyes) (*, IEC)

ésser de bona teia (algú), ben entranyat

tenir males entranyes (ant.)

tenir un cor d’or SV, bo / una persona, ésser d’una gran bondat, de bon geni, pacífic, de bon natural (Fr, *)

Té un cor d’or / Tens un cor d’or, perquè intentes ajudar la gent sempre que pots (Fr, *)

ésser un sant, ésser un tros de pa (algú)

tot d’un tros SP, sense malícia (R-M)

Com que és un home tot d’un tros, s’ho va creure tal com li ho deien (R-M)

ésser un bona fe

pobre d’esperit (p.ext.)

valer més diners que no pesa SV, bo / algú, ésser d’una gran bondat (Fr, *)

Aquesta noia val més diners que no pesa, és tan bona persona com bona professional

bo com el pa, ésser un tros de pa, bon jan, més bo que el pa blanc