BLASFEMAR

cargolar un renec SV, renegar recalcant bé els mots o l’expressió (EC)

Sempre que li parlen de temes que no li agraden, cargola un renec / Quan s’enfada cargola renecs (També s’usa amb la forma cargolar renecs)

renegar com un carreter, renegar com un oriol, renegar com una ratapinyada

ésser una boca d’infern (p.ext.), mala llengua (p.ext.)

renegar com un oriol SV, malparlar / flastomar molt, amb irritació (R-M, A-M)

Quan se li va trencar la corda renegava com un oriol; tothom reia de veure’l tan enfadat (R-M)

renegar com una ratapinyada, cargolar un renec, renegar com un carreter, parlar com un carreter

ésser una boca d’infern (p.ext.), mala llengua (p.ext.)

renegar com una ratapinyada SV, flastomar molt, amb irritació (A-M)

En Pere renega com una ratapinyada, troba els defectes de tot i de tothom

renegar com un oriol, cargolar un renec, renegar com un carreter, parlar com un carreter

mala llengua (p.ext.), ésser una boca d’infern (p.ext.)